Shërbimet

Kompania “SERVISSHPED” afarizon sipas Kushteve të përgjithshme të shpedicioneve ndërkombëtare. Shërbimi i shpejtë dhe efikas i doganimit dhe zhdoganimit te mallërave është një parakusht për sukses në fushën e përfaqësimit në doganimin dhe zhdoganimtë mallërave.

Në kuptim të shërbimeve konsiderohen punët si:
-    Dhënia e këshillave profesionale lidhur me shpedicionin ndërkombëtar,
-    Përfaqësimi dhe kryerja e punëve lidhur me doganimin dhe zhdoganimin e mallit- kryerja e formaliteteve doganore ( përfaqësimi doganor),
-    Kryerja e punëve të tjera me kërkesë të posaqëm të shfrytëzuesit të shërbimeve sipas mundësive në veprimtarin e shpedicionit ndërkombëtarë dhe ndihmën në procedurat doganore.

Kjo kompani është e obliguar që punët e besuara ti kryej profesionalisht dhe me ndërgjegje të afaristit të kujdesshëm dhe të mirë, duke i mbrojtur përherë interesat e mallit në raport me transportuesit dhe pjesëmarësit e tjerë në transport.

 

KËSHILLA
PROFESIONALE

DOGANIMIN DHE
ZHDOGANIMIN

SHPEDICIONI
NDËRKOMBËTARË